„Budowa skateparku na os. Tysiąclecia”

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pozim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia” oraz realizacja usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne, cpv 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych, 45233253-7 Budowa obiektów małej architektury, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne, 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, 71355000-1 Usługi pomiarowe,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną