Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji na naprawę uszkodzeń powstałych na progu nr 4 km 479+200 oraz na progu nr 2 km 488,97 (483+710) rz. Warty, która ma przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania robót budowlanych zabezpieczających przed erozją dna i skarpy. 2. Zamówienie swym zakresem obejmuje: 1) Mapę sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych (w ilości niezbędnej do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji); 2) Inwentaryzację obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną, 3) Karta Informacyjna przedsięwzięcia; 4) Projekt budowlany i wykonawczy (z projektem zagospodarowania terenu) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, akceptacjami; 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) Przedmiar robót; 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 8) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ślepy; 9) Dokumentacja w wersji elektronicznej, 10) Nadzór autorski, 11) Koszty związane z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i uzgodnień z właściwymi jednostkami, w tym niezbędnych do złożenia wniosku o zgłoszenie robót budowlanych oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną