Usługa transportu sanitarnego karetką

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów
 • Telefon/fax: tel. 61 8212 359, 61 8212 267 , fax. 61 8212 359, 61 8233 451
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 42570
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8212 359, 61 8212 267, fax. 61 8212 359, 61 8233 451
  REGON: 29220900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowanowko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego karetką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport sanitarny karetką ( TMI ) - do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby : kierowca będący ratownikiem medycznym i ratownik medyczny. Wspólny Słownik Zamówień: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (z wyłączeniem transportu odpadów). Opis: Przedmiotem zamówienia jest Transport sanitarny karetką ( TMI ) - do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby : kierowca będący ratownikiem medycznym i ratownik medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy, na zasadach określonych we wzorze umowy nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną