Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi pielęgnacji terenów zielonych. Część 1: Usługa pielęgnacji terenów zielonych, polegająca m.in. na: koszeniu trawy, odchwaszczaniu, cięciu krzewów, na terenie Oddziału Malta ul. Wiankowa 3 oraz Camping- Hotelu Malta, ul. Krańcowa 98 w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,1a do SIWZ. Część 2 : Usługa pielęgnacji terenów zielonych na powierzchni 8 372,40 m2 wokół pływalni na terenie Oddziału Atlantis, os. Batorego 101, 60-687 Poznań, poprzez: koszenie,  grabienie  i usuwanie skoszonej trawy oraz usuwanie chwastów w formie dwukrotnego usunięcia  chwastów z powierzchni brukowanej należącej do Zamawiającego tj. opaska budynku, parking, chodniki, front pływalni – pierwsze wykonane w okresie 01.07.2020-30.07.2020, drugie wykonane  w okresie 01.09.2020-30.09.2020– zgodnie ze złożoną ofertą. Realizację zadania Wykonawca wykonywać będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Zamawiający decydować będzie o częstotliwości wykonywania prac Wykonawcy. Szacunkowa ilość koszeń 9 razy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. Dla każdej części zamówienia, na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Stosownie do art 29 ust. 3a ustawy, w okresie realizacji niniejszego zamówienia dla każdej z części wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi pielęgnacji zieleni. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te, będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. KOD CPV : 77300000-3 usługi ogrodnicze 77313000-7 usługi utrzymania parków, 77312000-0 - usługi usuwania chwastów, 77314100-5 usługi w zakresie trawników. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady wytworzone w czasie realizacji umowy, zobowiązany jest do gospoarowania nimi zgodnie z obowiązująymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszelkie konsekwencje niedopełnienie powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów, który spełnia warunki określone obowiązującymi przepisami prawa, na koszt własny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną