Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-448 Poznań, ul. Łozowa
 • Telefon/fax: tel. 61 8320822 , fax. 61 8323567
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  ul. Łozowa 77
  61-448 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8320822, fax. 61 8323567
  REGON: 36185882600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp2poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wykonanie robót budowlanych określonych za pomocą dokumentacji projektowej zamawiającego (projektu budowlanego, przedmiaru robót) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną