Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice – Strykowo (ETAP II od km 3+650 do km 7+460) - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 7. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew” Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice – Strykowo (ETAP II od km 3+650 do km 7+460) - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 7. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew” Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice – Strykowo (ETAP II od km 3+650 do km 7+460) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 7. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.). b) Etap II - Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Na odcinkach drogi lub zakresach robót, na których nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania robót w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. 2) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 4) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474), 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) roboty przygotowawcze (wytyczenie, wycinka drzew i krzewów, rozbiórki) 7) zabezpieczenie infrastruktury technicznej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, roboty branżowe 8) wykonanie robót ziemnych, 9) budowę/przebudowę przepustów, 10) odwodnienie (rowy, ścieki, wpusty i przykanaliki), studnie kanalizacyjne zlokalizowane w obrębie przebudowywanej jezdni należy wyposażyć we włazy klasy D400 osadzone w płycie żelbetowej (zestawy naprawcze), 11) budowę ścieżek rowerowych, 12) budowę chodników, 13) przebudowę nawierzchni jezdni, 14) wykonanie wysp dzielących z azylami dla pieszych i rowerzystów, 15) budowę zatok autobusowych, 16) budowę/przebudowę zjazdów, 17) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 18) montaż znaków aktywnych na wyspie dzielącej oraz wykonanie zasilania z sieci elektroenergetycznej, 19) roboty wykończeniowe i porządkowe, 20) stabilizację nowych granic pasa drogowego w terenie, 21) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 22) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 23) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną