Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew”

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze; 2) Etap II - Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Na odcinkach drogi lub zakresach robót, na których nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania robót w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę). Dodatkowo w ramach zamówienia należy przebudować odcinek drogi powiatowej nr 2451P w m. Strykowo (od DK32 do torów kolejowych) w zakresie nawierzchni jezdni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy chodnika i przebudowy zjazdów. Do przebudowy przewidziano także odcinek drogi powiatowej nr 2451P długości około 207m w m. Modrze, w rejonie skrzyżowania z DW431. Ww. dodatkowe odcinki przebudowy drogi powiatowej 2451P będą zrealizowane w oparciu o dokonane już zgłoszenie zamiaru wykonania robót, za wyjątkiem odcinka zlokalizowanego na działce nr 449/5 w m. Strykowo, który Wykonawca jest zobowiązany wykonać po uzyskaniu ZRID lub zgłoszeniu robót we własnym zakresie. Zamawiający informuje, że została wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na usunięcie kolizji melioracyjnych (przepusty i rurociąg na rowach). Obecnie trwa procedura odwoławcza od wydanej decyzji, w związku ze złożonym odwołaniem przez jedną ze stron postępowania. Zamawiający oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem (rowem) retencyjno-infiltracyjnym w m. Modrze. Szczegóły planowanych rozwiązań zawiera załączona dokumentacja techniczna. Wykonawca uwzględni budowę ww. kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem lub zaproponuje inne rozwiązanie odwodnienia w dokumentacji projektowej dot. ścieżki rowerowej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik 9 do SIWZ. 2) Zamówienie obejmuje m.in.: a) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu, b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, c) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.), e) pełnienie nadzoru autorskiego, f) roboty przygotowawcze (wytyczenie, wycinka drzew i krzewów, rozbiórki istniejących elementów drogi), g) zabezpieczenie infrastruktury technicznej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, h) wykonanie robót ziemnych, i) budowę/ przebudowę przepustów, j) odwodnienie (rowy, ścieki, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjno-infiltracyjny, wpusty i przykanaliki), studnie kanalizacyjne zlokalizowane w obrębie przebudowywanej jezdni należy wyposażyć we włazy klasy D400 osadzone w płycie żelbetowej (zestawy naprawcze), k) budowę ścieżki rowerowej, l) budowę chodnika, m) przebudowę nawierzchni jezdni, n) budowę/przebudowę zjazdów, o) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, p) roboty wykończeniowe i porządkowe, q) stabilizację nowych granic pasa drogowego w terenie, r) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, s) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, t) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Inne postanowienia. a) Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, również wówczas, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń; b) W cenie oferty należy ująć ewentualne koszty usuwania awarii związanych z uszkodzeniem urządzeń infrastruktury podziemnej (w tym również niezinwentaryzowanych); c) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością; d) Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty; e) W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych. Roboty związane z przebudową drogi powiatowej będą wykonywane co najwyżej przy częściowym zamknięciu tylko jednego pasa ruchu;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną