Budowa sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska w Poznaniu wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do ul. Naramowickiej

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska w Poznaniu wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do ul. Naramowickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska w Poznaniu wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do ul. Naramowickiej oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia określone zostały za pomocą dokumentacji projektowej Zamawiającego składającej się z następujących opracowań: „Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska w Poznaniu” obejmujący: a) Dokumentację projektową: projekt organizacji ruchu b) Dokumentację projektową: projekt elektryczny, c) Przedmiar robót i przedmiar robót–oferta, d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Projekty stanowią Załącznik nr 2 do specyfikacji. Przedmiary robót i przedmiary robót-oferta stanowią Załącznik nr 3 do specyfikacji. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią Załącznik nr 4 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną