Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pozim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa i wyposażenie parkingów typu Park & Ride w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II” – dot. następujących lokalizacji na terenie Poznania: a) przy rondzie Starołęka, b) przy ulicy Biskupińskiej, c) przy ulicy św. Michała. Szczegółowe określenie wskazanych lokalizacji zawarte jest w dokumentacji postępowania, w szczególności w udostępnionych Programach Funkcjonalno – Użytkowych: a) Program Funkcjonalno – Użytkowy infrastruktury technicznej dla wszystkich parkingów typu Park & Ride na terenie Miasta Poznania, b) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy rondzie Starołęka w Poznaniu”, c) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy Biskupińskiej w Poznaniu”, d) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy św. Michała w Poznaniu. Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: • 45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź” pozostałe: • 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, • 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne, • 31644000-2 Różne rejestratory danych, • 32333200-8 Kamery wideo, • 34928470-3 Elementy oznakowania, • 34928520-9 Słupy latarniowe, • 34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu, • 34992000-7 Znaki i znaki podświetlone, • 34992100-8 Podświetlane znaki drogowe, • 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, • 35261100-2 Panele komunikatów zmiennych, • 42961300-3 System kontroli ruchu pojazdów, • 42965000-8 Urządzenia do przetwarzania informacji, • 45000000-7 Roboty budowlane, • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, • 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, • 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów, • 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, • 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, • 45232130-2 Roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego, • 45232460-4 Roboty sanitarne, • 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, • 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, • 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, • 45233253-7 Budowa obiektów małej architektury, • 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów, • 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych, • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, • 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, • 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, • 45314310-7 Układanie kabli, • 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, • 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, • 45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego, • 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego, • 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, • 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, • 48331000-7 Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami, • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, • 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, • 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne, • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, • 71355000-1 Usługi pomiarowe, • 74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223320-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną