BUDOWA UL. MIŁOWITA (POZNAŃ)

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA UL. MIŁOWITA (POZNAŃ)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Miłowita”. Początek projektowanej ulicy przewidziano na wysokości skrzyżowania z ul. Mścibora i dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej, która stanowi dojazd do ronda na węźle Antoninek. Koniec ulicy stanowi włączenie w istniejącą nawierzchnię ulicy Leszka. Przedmiotowy odcinek ulicy Miłowita zaprojektowano na parametrach drogi klasy D, jako układ drogowy dwukierunkowy z wydzielonym chodnikiem po stronie południowej. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się w szczególności: • rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodników w granicach pasa drogowego; • budowę jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; • budowę jednostronnego chodnika szerokości 2,0 – 3,0 m z płyt betonowych 50 x 50 cm gr. 7 cm, na podsypce cementowo – piaskowej; • budowę zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; • wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej; • wykonanie stałej organizacji ruchu; • bezwykopową renowację istniejącego kanału deszczowego DN 400; • wykonanie studni rewizyjnych śr. 1000 mm na istniejącym kanale; • budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC, klasy SN 8, średnicy 200 mm, wraz ze studzienkami ściekowymi śr. 425 mm; • zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową ulicy. Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną