DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 m³ oleju opałowego wg PN – C – 96024:2011 do celów energetycznych dla jednostek wojskowych z rejonu działania 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań w I półroczu roku 2021. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry: - wartość opałowa MJ/kg – min 42,60 - temperatura zapłonu – min 56º C - zawartość siarki % (m/m) – max 0,1 - temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C - gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860 Zamawiający przewiduje prawo opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP do kwoty 338.250,00 zł. brutto. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2021 r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o cenę jednostkową zaoferowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, tj. załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostarczony towar. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną