Dostawa 30 notebooków

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 30 notebooków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa 30 fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I – dostawa 15 notebooków Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Część II – dostawa 15 notebooków Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1b do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 4. Opis równoważności Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy wskazał w załącznikach nr 1a i 1b do umowy, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt z systemem operacyjnym o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SIWZ i zaoferowany system operacyjny będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną (sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, tj. w szczególności z: • sieciowymi systemami operacyjnymi MS Windows Server; • oprogramowaniem aplikacyjnym - MS Office, Lotus Notes, Lotus Domino Web Access, ESET Endpoint Antivirus, WinRAR, Windows Internet Explorer, Adobe Reader, Legalis, Szafir; • zintegrowanym System Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Miastem (KSAT) autorstwa COIG S.A z siedzibą w Katowicach; • urządzeniami drukującymi-kopiującymi-skanującymi firm HP, OKI, Lexmark, KYOCERA, (oficjalnie dostępne sterowniki producentów urządzeń dla oferowanego systemu operacyjnego). Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i – w razie wątpliwości – powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego niż MS WINDOWS - oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. oprogramowania/urządzeń, celem jego weryfikacji. 5. Aspekt środowiskowy 1) Oferowane notebooki są wyprodukowane zgodnie z normą PN/EN-29001 (ISO 9001) i PN/EN-14001 (ISO 14001); 2) Maksymalna głośność oferowanych notebooków nie przekracza 35 dB, mierzona zgodnie z normami PN-ISO 9296/7779 w trybie pracy IDLE w pozycji operatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną