Dostawa 36 szt. specjalistycznych foteli dyspozytorskich – postępowanie IV

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 36 szt. specjalistycznych foteli dyspozytorskich – postępowanie IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest 36 szt. specjalistycznych foteli dyspozytorskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dostarczone meble o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion używania lub uszkodzenia. 4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotele oraz wnieść je do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Nie ma możliwości montażu foteli u Zamawiającego. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym (dni robocze). 7. Na dostarczone fotele Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 48-miesięcznej gwarancji w systemie „od drzwi do drzwi”. Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru. 8. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39113100-8 – fotele.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną