Dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej oraz krzeseł do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej oraz krzeseł do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej . Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został opisany szczegółowo w Załączniku A do SIWZ . 4. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatniej kolumnie: wskaże nazwę producenta, pełną nazwę i symbol mebla lub sprzętu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do Zamawiającego po podpisaniu umowy. 5. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy osobną kartę katalogową, która musi zawierać co najmniej: - nazwę i symbol mebla/ sprzętu, - zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły, optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego, - nazwę producenta. 6. W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji pozwalających na weryfikację spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje. 7. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na mebli i krzeseł: Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną