Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 63086314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zamówienia częściowe : zamówienie częściowe nr 1: Dostawa akcesorii do aparatu Infant Flow, zamówienie częściowe nr 2: Dostawa akcesorii do respiratora noworodkowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (tabela Nr 1,2), który określa ilości i parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną