DOSTAWA AUTOMATÓW SPADOCHRONOWYCH

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AUTOMATÓW SPADOCHRONOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) z produkcji 2019 roku automatów spadochronowych zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, na potrzeby 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - AUTOMAT SPADOCHRONOWY CYPRES 2 EXPERT ZADANIE NR 2 - AUTOMAT SPADOCHRONOWY CYPRES 2 STUDENT Zamawiający nie ogranicza ilości części, w jakich Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych części muszą być kompletne. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w którym zawarte są żądane parametry jakościowe produktów. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do asortymentu wskazanego (pożądanego) przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto: ZADANIE NR 1 – 100 000,00 zł ZADANIE NR 2 – 5 000,00 zł a) Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2019r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 1 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. b) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie 31 BLT przy ul. Silniki 1 w Poznaniu (Magazyn ZZLT, budynek nr 171) w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34741000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną