Dostawa energii elektrycznej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-705 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 85 44 890 , fax. 61 85 44 834
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
  ul. Zygmunta Noskowskiego 23
  61-705 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 44 890, fax. 61 85 44 834
  REGON: 29406500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse-poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz 14 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa wielkopolskiego, w terminie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejsza lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w PPE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną