Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla niżej wymienionych miejsc prowadzenia działalności przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu: 1) Dyrekcja ul. Spychalskiego 34, Poznań, 2) Oddział Chwiałka ul. Spychalskiego 34, Poznań, 3) Oddział Malta ul. Wiankowa 3, Poznań, 4) Oddział Kasprowicza ul. Wyspiańskiego 33, Poznań, 5) Oddział MOS ul. Gdańska 1, Poznań, 6) Inea Stadion ul. Bułgarska 17 Poznań, 7) Oddział Zaplecze Sportowe, ul. Krańcowa 98, Poznań, 8) Oddział Rataje Os. Piastowskie 106 A, Poznań, 9) Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań, 10) O/W Krzyżowniki - ul. Nad Jeziorem 21, Poznań, 11) Plaża Parkowa, ul. ks. E. Nawrota 14, 12) Kąpielisko „Kaskada”, ul. Międzyzdrojska 37, 13) Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, 14) Stadion im. E. Szyca, ul. Olimpijska 15) Ośrodek Kiekrz, ul. Chojnicka 35. zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ: Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w ilości mniejszej niż podana w ofercie Wykonawcy (według potrzeb Zamawiającego), z tym zastrzeżeniem, iż najmniejsza ilość zamówionego asortymentu ogółem wyniesie nie mniej niż 20 % ilości zadeklarowanej w ofercie. Zamawiający wymaga, aby dostawy zamawianych sukcesywnie artykułów odbywały się na wskazane powyżej adresy, transportem i z rozładunkiem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia zamówienia (przez fax lub e-mailem). Wszystkie zamawiane towary, winny być dobrej jakości, w I gatunku, posiadać instrukcje stosowania, deklaracje zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami, atesty higieniczne oraz wymagane prawem dopuszczenie do stosowania. Dokumenty, o których mowa powyżej, winny być wydane przez uprawnione instytucje, w języku polskim, bądź dostarczone z tłumaczeniem na język polski. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (Wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44810000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną