Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-044 Poznań, Mogileńska
 • Telefon/fax: tel. +48 61 8738 702 , fax. +48 61 8738 703
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Mogileńska 42
  61-044 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48 61 8738 702, fax. +48 61 8738 703
  REGON: 63113702900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mogilenska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy: E do budynków położonych w dwóch poniższych lokalizacjach: 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej, ul. Mogileńska 42 w Poznaniu 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny, ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu) Szacowane zużycie gazu w obu lokalizacjach przewiduje się na poziomie roku 2019. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną