Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z ich transportem do każdego z miejsc dostaw, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części: 1) Część nr 1 – Dostawa krzeseł biurowych obrotowych z zagłówkiem wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80. 2) Część nr 2 – Dostawa krzeseł biurowych obrotowych, wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 3) Część nr 3 – Dostawa mebli kuchennych (aneksów) wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w zał. nr 7 do SIWZ, 4) Część nr 4 – Dostawa szaf metalowych odzieżowych wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynku przy ul. Strzeleckiej 2/6 w Poznaniu. 3. Przedmiotowe ilości mebli i krzeseł wraz ze wskazaniem miejsca ich dostawy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Zamówienie przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla części nr 1,2 i 4 zamówienia: 1) skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, 2) całkowita wartość zamówienia stanowić będzie sumę wartości zamówienia podstawowego i zamówienia, które ewentualnie zostanie udzielone przy wykorzystaniu prawa opcji, 3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane szafy i krzesła w ramach zamówienia podstawowego i zamówieniach w ramach opcji było jednorodne (ten sam model, kolor), 4) uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego, 5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze jednorazowego uruchomienia prawa opcji odrębnie dla każdej części zamówienia przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru mebli/krzeseł biurowych, 6) termin realizacji zamówienia podstawowego dla części nr 1 i 2 zamówienia wynosi do 21 dni liczonych od dnia następnego po podpisania umowy, 7) termin realizacji prawa opcji dla części nr 1 i 2 zamówienia wynosi do 21 dni liczonych od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli o zamiarze uruchomienia prawa opcji, 8) termin realizacji zamówienia podstawowego dla części nr 4 zamówienia wynosi do 30 dni liczonych od dnia następnego po podpisania umowy, 9) termin realizacji prawa opcji dla części nr 4 zamówienia wynosi do 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli o zamiarze uruchomienia prawa opcji, 10) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego nie później niż w dniu 15 listopada 2019 r. dla części nr 1,2 i 4 oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, 11) skorzystanie z prawa opcji i realizacja przez wykonawcę zamówienia złożonego w ramach prawa opcji odbywać się będzie na zasadach i warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego (w tym w szczególności warunkach cenowych), 12) uruchomienie opcji nie stanowi zmiany umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: - dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 2.1, - dla części nr 2 zamówienia – załączniki nr 2.2, - dla części nr 3 zamówienia – załącznik nr 2.3, - dla części nr 4 zamówienia – załącznik nr 2.4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną