Dostawa i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca). Wykonawca zapewni minimum 2 bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie 24 miesięcy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną