Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska
 • Telefon/fax: tel. 61 6550200, 6550275 , fax. 616 550 301
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
  ul. Strzeszyńska 34
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6550200, 6550275, fax. 616 550 301
  REGON: 32620400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igr.poznan.pl, https://www.e-bip.org.pl/igrpoznan/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Nazwa: elektryczność Kod: 09310000-5 Nazwa: przesył energii elektrycznej Kod: 65310000-9 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Genetyki Roślin PAN w lokalizacjach: a) ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań (grupa taryfowa B22), b) ul. Szamotulska 24 Cerekwica, 62-090 Rokietnica (grupa taryfowa C12b), w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Grupa taryfowa Energia całodobowa B22 714 MWh Grupa taryfowa Energia całodobowa C12b 23 MWh Wskazane powyżej wielkości mają charakter orientacyjny, służą do porównania ofert i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną