Dostawa kwasu siarkowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.odpady.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kwasu siarkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego kwasu siarkowego 96% od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku Zamawiający planuje łączny zakup kwasu siarkowego 96% w ilości do 240 000 kilogramów na potrzeby Zamawiającego przy czym: a) do 186 000 kilogramów kwasu siarkowego 96% na Składowisko Odpadów m. Poznania , ul Meteorytowa 1, 62-002 Suchy Las, b) do 54 000 kilogramów kwasu siarkowego 96% na Instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych ul Meteorytowa 3, 61-680 Poznań. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia, w związku z ograniczeniem zapotrzebowania, jednak nie więcej niż o 40 % ilości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311411-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną