Dostawa leków stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego – Glatirameri acetas.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego – Glatirameri acetas.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego – Glatirameri acetas. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku. 3.Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 4.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.). 5.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną