DOSTAWA LICENCJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 200 , fax. 61 22 20 500
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 200, fax. 61 22 20 500
  REGON: 68449300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LICENCJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 61 licencji Cisco Systems Nu On-Premises Calling Professional Standard A-FLEX-NUPL-P i 10 licencji Cisco Systems Nu Meeting Center with On n Premium Calling Professional A-FLEX-NU-MPL do zintegrowanego systemu komunikacji Komendy Wojewódzkiej PSP na potrzeby podniesienia niezawodności oraz dostępności komunikacji stanowisk kierowania z innymi systemami powiadamiania ratunkowego w jednostkach Państwowej Straży pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48218000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną