DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) materiałów elektrycznych, zgodnych z parametrami zawartymi w załączniku nr 5 – form. cenowym, na potrzeby Sł. INFRASTRUKTURY, do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 13:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. Wykonawca ma obowiązek rozładunku materiału do magazynu Zamawiającego, oraz musi posiadać odpowiedni sprzęt do jego rozładunku ( np. mały wózek widłowy, itp.). 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych; szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ (formularz cenowy). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ form. cenowy, gdzie podane zostały parametry techniczne każdego z produktów. 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 4. zamówienie jest wyłączeniem, zgodnie z art. 6a uPZP, z zamówienia podstawowego (do 20 % jego wartości), które będzie przeprowadzane zgodnie z art. 11 ust. 8 uPZP; wyłączenie podyktowane jest pilnością zakupu materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną