„Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.”

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Dostawa materiałów dla Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych do wykonania figur bojowych dla strzelnic. Szczegółowe wymagania, opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz asortymentu zawierają: formularz cenowy, wzór umowy - załączniki nr 2 i 5 do SIWZ. Miejsce realizacji: Magazyn, ul. Chludowska 1, Biedrusko 2. Prawo opcji Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wartości umowy na zakup dodatkowych ilości wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone wyroby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Przewidywane opcje zamówienia: Opcja – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto: 50 000,00 zł Zamówienie w ramach prawa opcji musi być zrealizowane - nie później niż do dnia 20.12.2020 r. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty materiałowe i winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020.215). 2) Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. 3) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 4) Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 5) Przedmiot zamówienia musi być nowy i znajdować się w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych (dotyczy materiałów i urządzeń pakowanych wielo-ilościowo), które powinny być opisane przez producenta w języku polskim lub posiadać instrukcję stosowania w języku polskim. 6) Zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważnych produktów zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pod warunkiem, że oferowane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 7) Na fakturze nazwy materiałów muszą być zgodne z nazwami na opakowaniach oraz z formularzem cenowym. 8) Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca. 9) W przypadku stwierdzenia wad zamawianych materiałów, Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwe materiały na nowe wolne od wad. 10) Zamawiający nie przyjmuje materiałów dostarczanych jako przesyłki przez firmy kurierskie. 11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z rozładunkiem do magazynów Zamawiającego na własny koszt i ryzyko (rozładunek w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego - Magazyniera). 12) O terminach dostaw Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem podając jednocześnie imię i nazwisko wraz numerem dowodu osobistego oraz typ, markę i numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego materiały. Dostawa materiałów do magazynów ma odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30 i piątek w godzinach od 7.30 do 12.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną