Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-354 Poznań, Marcelińska
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  Marcelińska 44
  60-354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w postaci dostawy kompletnego systemu odpowiadającego funkcjonalnie i ilościowo zasobom posiadanym przez Zamawiającego, opisanym w załączniku Nr 1. Zamawiający w zakresie niniejszego postępowania przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną