Dostawa mobilnego sprzętu nagłośnienia do Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”

Centrum Kultury "Zamek" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kultury "Zamek"
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 616 465 348 , fax. 616 465 308
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Zamek"
  ul. Św. Marcin
  61-809 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 465 348, fax. 616 465 308
  REGON: 27817800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mobilnego sprzętu nagłośnienia do Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu nagłośnieniowego (mikser Audio, Stagebox, 4 aktywne dwudrożne głośniki, 4 statywy głośnikowe) wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w ramach zadania „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”, w tym w szczególności: a) dostawę sprzętu nagłośnieniowego; b) montaż i uruchomienie sprzętu; c) sporządzenie dokumentacji technicznej (powykonawczej); d) przeprowadzenie instruktażu wdrożeniowego dla pracowników Zamawiającego; e) zapewnienie gwarancji jakości; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32340000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną