Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu Odkrywcza Chemia – Poznaj, sprawdź, wykorzystaj, POWR.03.01.00-00-T074/18

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu Odkrywcza Chemia – Poznaj, sprawdź, wykorzystaj, POWR.03.01.00-00-T074/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu Odkrywcza Chemia – Poznaj, sprawdź, wykorzystaj, POWR.03.01.00-00-T074/18. Wspólny Słownik Zamówień: 24000000-4 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2 do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wydziału Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań. Cena oferty obejmuje transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załączniki nr A do SIWZ (tj. należy podać pełną nazwę produktu, nr katalogowy i nazwę producenta itp). Wyżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. Warunki minimalne gwarancji i wymiany reklamacyjnej zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować odczynnik o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załącznikach nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną