Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-655 Poznań, ul. Gronowa
 • Telefon/fax: tel. 618 271 861 , fax. 618 271 882
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 271 861, fax. 618 271 882
  REGON: 63000393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.geopoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w dwóch częściach: Część I Oprogramowanie i sprzęt Wyszczególnienie Ilość 1. Komputer stacjonarny 50 szt. 2. Stacja robocza #1 1 szt. 3. Stacja robocza #2 1 szt. Część II Zakup rocznych suportów do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Wyszczególnienie 1. Building Reconstruction firmy virtualcitySystems Gmbh – 2 licencje 2. Pakiet virtualcitySUITE firmy virtualcitySystems Gmbh – 1 licencja, składający się z: a) virtualcityDATABASE b) virtualcityDATABASE Importer-Exporter c) virtualcityPUBLISHER z rozszerzeniem PointCloud Add-on BASIC d) virtualcityMAP e) virtualcityWFS f) virtualcityWAREHOUSE 3. VirtualcityPLANNER firmy virtualcitySystems Gmbh – 1 licencja 4. FME Server firmy Safe Software – 1 licencja 2.2. Wymagania przedmiotowe (sposób wykonania umowy): Część 1: Wymagania dodatkowe do części I: 1. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez śladów otwierania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy (na koszt Wykonawcy), czy dostarczony sprzęt jest sprzętem nowym i nieużywanym. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności kanału pochodzenia u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału, sprzęt nie zostanie odebrany. 2. Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (specyfikacja techniczna może być złożona w języku angielskim). 3. Oferowany sprzęt opisany w pozycjach 2 do 3 musi być zakupiony u producenta lub u autoryzowanego dystrybutora na rynku polskim. 4. Przed dokonaniem końcowego odbioru jakościowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta lub autoryzowany serwis zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji) od Wykonawcy. 5. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz kopie certyfikatów potwierdzających, że oferowany sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie zgodny z SIWZ i zał. do SIWZ, w szczególności OPZ, tj.: a. w celu potwierdzenia stosowania norm jakościowych w procesie projektowania i produkcji przez producenta należy dostarczyć certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, b. w celu bezpiecznej eksploatacji oferowanych urządzeń należy dostarczyć certyfikat CE lub równoważny, c. w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt jest energooszczędny należy dostarczyć deklarację Energy Star lub równoważną, d. w celu potwierdzenia stosowania przez producenta oferowanego sprzętu procesów minimalizujących negatywny wpływ na środowisko należy dostarczyć certyfikat ISO 14001 lub równoważny, d) oświadczenia i dokumenty wymagane w OPZ – zał. do SIWZ. 2.3. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia gdzie wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy - równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ -minimalnych wymaganiach jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zał. 1 do SIWZ. 2.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych maksymalnie do dwóch części. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 2.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 2.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 2.10. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, c) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy ze wskazaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców, d) złożenie ww. oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy, e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, f) Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, g) w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawcy/ów potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich prac będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, h) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne, i) Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazują inaczej, j) Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zadeklarował realizację umowy przy udziale podwykonawcy uzupełni zapisy Istotnych warunków umowy o powyżej wskazane zapisy. 2.11. Kody wg słownika CPV: 30213300-8, 30213100, 48219000, 48821000, 30234500. Rozdział 3 Termin wykonania umowy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia: Część 1: 21 dni od dnia podpisania umowy – podlega ocenie w kryteriach oceny ofert. Część 2: 21 dni od dnia podpisania umowy – podlega ocenie w kryteriach oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną