Dostawa paliw płynnych

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie zadania nr 1: Olej opałowy: 80 000 litrów. • Jakość zgodna z normą PN-C-96024 lub normą równoważną, • Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego cysternami dopuszczonymi do przewozu paliw ciekłych, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, • Dostawy następować będą w ilościach i terminach każdorazowo określonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zamawiać jednorazowo nie mniej niż 1000 litrów oleju opałowego, do zbiornika mieszczącego się na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Kaprala Wojtka 3, • Dostawa oleju opałowego nie może odbyć się później niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia, • Zamawiający ma prawo do kontrolowania dostarczanego oleju opałowego pod względem jakościowym i ilościowym, • Każda dostawa powinna być udokumentowana atestem bądź innym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez olej opałowy odpowiednich norm jakościowych, • Szczegółowe warunki dostawy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W zakresie zadania nr 2: Olej napędowy: 22 000 litrów. • Jakość zgodna z normą PN-EN 590 lub normą równoważną. • Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego cysternami dopuszczonymi do przewozu paliw ciekłych, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, • Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej napędowy w ilości jednorazowo od 1000 do 4000 litrów do zbiornika położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego przy ul. Kaprala Wojtka 3 (pojemność zbiornika 5000 litrów) w terminie określonym przez Zamawiającego, • Maksymalne obciążenie, jakiemu może być poddana droga dojazdowa do punktu dostawy oleju napędowego to 50 ton. • Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia, • Zamawiający ma prawo kontrolowania dostarczanego oleju pod względem jakościowym i ilościowym. • Każda dostawa powinna być udokumentowana atestem bądź innym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez olej napędowy odpowiednich norm jakościowych, • Szczegółowe warunki dostawy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną