Dostawa pojazdu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Telefon/fax: tel. 616 567 720 , fax. 616 567 710
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 567 720, fax. 616 567 710
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witdpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa nowego z 2019 roku nieeksploatowanego pojazdu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową oraz specjalistycznym wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną