Dostawa produktu leczniczego/leku Glecaprevir/Pibrentasivir stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistyvcznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 618 779 517
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 618 779 517
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego/leku Glecaprevir/Pibrentasivir stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistyvcznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego /leku stosowanego w programie lekowym leczenia wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) – kontynuacja leczenia , w ramach programu lekowego na podstawie kontraktu z NFZ na 2019 r. dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. LEK GLECAPREVIR/PIBRENTASIVIR , tabl.powl. 100mg/40 mg 84 szt ( lek typu MAVIRET lub równoważny) – w ilości 82 opak. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną