DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-704 Poznań, Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091, , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  Noskowskiego 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, , fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.ichb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu realizowana w trzech transzach , w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa obejmuje przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem każdej transzy potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. • wymagane jest załączenie do oferty próbek asortymentu w celu oceny ofert, zgodnie z kryteriami szczegółowo opisanymi w pkt. I.18 SIWZ. Próbka traktowana jest jako treść oferty i nie podlega uzupełnieniu; • Zamawiający wymaga, aby dostarczane rękawiczki spełniały normy EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 388, szczegółowo opisane w części IV SIWZ – specyfikacja asortymentowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną