Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych, b) dla części nr 3 - nieodpłatne użyczenie 30 sztuk kompletnych automatycznych stacji dozujących. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 2 i nr 6 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. 3. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej wyrobu oraz producenta oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, data produkcji, data ważności, nazwa handlowa, - umieszczone były na każdym opakowaniu zbiorczym (np. karton, worek). 6. Wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub za pomocą dopuszczonych prawem symboli graficznych, 7. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie przetargowej, 8. Termin dostawy maksymalnie 3 dni robocze od chwili wysłania zamówienia. 9. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 10. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. Część nr 1: Środki czystości i artykuły gospodarcze Część nr 2: Środki do wyparzaczek Część nr 3: Środki czystości wraz z użyczeniem stacji dozujących. 11. Dla części nr 3 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. godz. 11:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną