DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I LECZENIA RAN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I LECZENIA RAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji skóry, ran, błon śluzowych. A. Wymagania ogólne: a) Deklarowane przez Wykonawcę cechy produktów muszą być zgodne z faktycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy. b) Zamówienia muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla oferowanych produktów. c) Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o statusie prawnym wskazanym w kolumnie III Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo - cenowy). d) Na opakowaniu jednostkowym dostarczanych wyrobów musi być zamieszczana nazwa handlowa, numer katalogowy, seria oraz termin ważności, przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany. e) Do każdego wyrobu muszą być dołączone samoprzylepne etykiety zawierające podstawowe dane identyfikujące wyrób: numer katalogowy, data ważności, seria, nazwa wyrobu. f) Wystawiane faktury muszą zawierać nazwę handlową, serię i numer katalogowy wyrobu. g) Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. h) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy do Apteki Szpitalnej Zamawiającego - magazyn w przyziemiu. i) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego statusem prawnym produktu: produkty lecznicze: zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.); wyroby medyczne - zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U.2017.211 ze zm.); produkty biobójcze – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015 poz. 1926 ze zm.); kosmetyki – zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018 poz. 2227 ze zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40110800-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną