Dostawa sprzętu, akcesoriów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych u biorców krwi techniką mikrokolumnową wraz z systemem umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych z możliwością bezpośredniego komunikacji z LIS (Asseco Poland S.A.), a w szczególności zlecenia z systemu LIS (Asseco Poland S.A.) do analizatora, a wyników badań laboratoryjnych z analizatora do systemu LIS (Asseco Poland S.A.)”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu, akcesoriów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych u biorców krwi techniką mikrokolumnową wraz z systemem umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych z możliwością bezpośredniego komunikacji z LIS (Asseco Poland S.A.), a w szczególności zlecenia z systemu LIS (Asseco Poland S.A.) do analizatora, a wyników badań laboratoryjnych z analizatora do systemu LIS (Asseco Poland S.A.)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jestna dostawa sprzętu, akcesoriów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych u biorców krwi techniką mikrokolumnową wraz z systemem umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych z możliwością bezpośredniego komunikacji z LIS (Asseco Poland S.A.), a w szczególności zlecenia z systemu LIS (Asseco Poland S.A.) do analizatora, a wyników badań laboratoryjnych z analizatora do systemu LIS (Asseco Poland S.A.). Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę materiałów zużywalnych oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji najmowanego analizatora zaoferowanego przez Wykonawcę. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymaganych parametrach techniczno-użytkowych najmowanych analizatorów, został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Zamówienie obejmuje dostawę odczynników wraz z odpowiednim sprzętem do badań w dziedzinie serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych z zastosowaniem testów mikrokolumnowych. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Pracowni Serologii SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w zakresie bieżącej obsługi najmowanego sprzętu medycznego (analizatora). 6.Termin przydatności do użycia oferowanych odczynników i innych materiałów jest uzależniony od rodzaju tych odczynników oraz innych materiałów i został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 7.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną