Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500, , fax. 618 543 988
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, , fax. 618 543 988
  REGON: 000001525
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego (zwanego dalej również „sprzętem”), dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SIWZ. Miejscem wykonania zamówienia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10. 5.2. Zamawiający podzielił zamówienie na sześć części (od I do VI): Część I: Stacjonarny miernik laboratoryjny, Część II: Wytrząsarka laboratoryjna, Część III: Automatyczny palnik gazowy BUNSENA, Część IV: Nastołowa komora do PCR, Część V: Stołowa edukacyjna pompa ciepła, Część VI: Ręczny spektrofotometr sferyczny. 5.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również instruktaż osób (instruktaż dotyczy części V i VI zamówienia) wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia (informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia) oraz udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy. 5.4. Gwarantem dla zmawiającego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamówienia. 5.5. Wykonawca w ramach realizacji dostawy i uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od V do VI zamówienia), osób wskazanych przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia jednak po jego dostarczeniu i uruchomieniu w laboratorium zamawiającego. Informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia, których obowiązek instruktażu dotyczy. 5.6. Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 5.7. Dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 5.8. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 5.9. Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 5.10. Dostarczony sprzęt musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno - cenowej zamówienia jak również – o ile to dotyczy danego sprzętu – w ściśle określoną, dokładną i pełną listę materiałów eksploatacyjnych z okresami wymiany i cenami. 5.11. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej. 5.12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji techniczno - cenowej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 5.13. Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadać będzie serwis producenta tegoż sprzętu, z obsługą serwisową prowadzoną w języku polskim. 5.14. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją. 5.15. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38296000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną