Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 618 330 087
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 618 330 087
  REGON: 32785300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia. 4. Przedstawione przez Zamawiającego nazwy należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości urządzeń. Wszystkie wskazane nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardów jakościowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersje i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagany sprzęt w ciągu maksymalnie 9 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia - gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ. 8. Zamawiający wymaga wystawienia odrębnych faktur na każdą z jednostek organizacyjnych uczelni (lista zostanie podana przy realizacji zamówienia) – około 29 szt. 9. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego zwolnienia z VAT na zakupione towary Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną