Dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego w celu przygotowania zaplecza do realizacji studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 618 330 087
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 618 330 087
  REGON: 32785300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego w celu przygotowania zaplecza do realizacji studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego w celu przygotowania zaplecza do realizacji studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach projektu pn: „Zintegrowana Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części: 1) Część 1 – Analizator składu ciała 2) Część 2 – Wzrostomierz 3) Część 3 – Monitor aktywności 4) Część 4 – Aparat do ekstrakcji Soxhleta 5) Część 5 – Fałdomierz zegarowy typu harpenden 6) Część 6 – Fałdomierz typu Lange 7) Część 7 - Waga medyczna gabinetowa podłogowa 8) Część 8 – Wyposażenie laboratoryjne Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą liczbę części, przy czym w danej części wymagany jest pełen wyszczególniony w niej asortyment. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowe wymagania techniczne i jakościowe dla wyposażenia laboratoryjnego znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ, gdzie przedmiot zamówienia stanowi dostawę, montaż polegający na rozpakowaniu, ustawieniu, wypoziomowaniu poszczególnych części wyposażenia oraz podłączenie ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyciągowej i elektrycznej. 4. Przedstawione przez Zamawiającego nazwy własne lub pochodzenie należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości urządzeń. Wszystkie wskazane nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów i standardów jakościowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersje oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagany sprzęt w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy części 1-7), natomiast wyposażenie laboratoryjne w ciągu maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy części 8). Terminy dostawy stanowią jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia - gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert, które opisano w części XVIII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną