Dostawa środków dezynfekcyjnych

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.orsk.ump.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. 3. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy produktu, oraz producenta, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 4. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 10. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy. Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33741300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną