Dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ., w którym Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia poprawności poszczególnych dostaw. 3.Termin ważności oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na wybraną część/części. 5.Zamówienie zostało podzielone na 14 części, tj.: Część nr 1 – Środki czyszcząco - pielęgnujące do powierzchni Część nr 2 – Materiały do utrzymania czystości Część nr 3 – Worki foliowe na odpady Część nr 4 – Preparaty do mycia i czyszczenia Część nr 5 – Materiały do utrzymania czystości Część nr 6 – Proszek do tekstyliów Część nr 7 – Środki dezynfekujące do maszynowego mycia narzędzi w myjce STEELCO będącej w posiadaniu Zamawiającego Część nr 8 – Środek do maszynowego mycia narzędzi i obuwia do będącego w posiadaniu Zamawiającego myjki typ WD 4060-SMEG SpA Część nr 9 – Środek do myjko- dezynfektora typ Meiko Top line 20 Część nr 10 – Środek do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu Część nr 11 – Środek myjąco-dezynfekujący do małych i dużych powierzchni Część nr 12 – Środki sporobójcze Część nr 13 – Środek myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni Część nr 14 – Środki do dezynfekcji i mycia endoskopów typ. Videobronchofiberoskopu EB 1975 K 6.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną