DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej. 3.Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 4.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z póź. zm.) 5.Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksymalnie 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. 6.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną