DOSTAWA SYSTEMU ENKAPSULACJI POJEDYŃCZYCH KOMÓREK DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091 , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Noskowskiego 42718
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ibch.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SYSTEMU ENKAPSULACJI POJEDYŃCZYCH KOMÓREK DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Systemu Enkapsulacji Pojedynczych Komórek, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim; b) przeszkolenie z obsługi urządzenia po instalacji (minimum 2 dni robocze w siedzibie Zamawiającego); c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) – szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.18 SIWZ, d) nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji do końca okresu funkcjonowania urządzenia, w szczególności posiadanie po stronie Wykonawcy specjalnego zespołu wsparcia technicznego w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z działaniem systemu lub konkretnymi problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem wynikającym z użytkowania systemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31640000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną