DOSTAWA URZĄDZEŃ BIUROWYCH

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń biurowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - zamówienie składa się z 4 zadań: ZADANIA NR 1– Urządzenia biurowe dla służby Wychowawczej ZADANIE NR 2 – Urządzenia biurowe dla służby Uzbrojenia ZADANIE NR 3 - Niszczarki dla służby Infrastruktury ZADANIE NR 4 - Niszczarka dla służby Infrastruktury Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne. 4. Warunki dostawy: - dla Zadania nr 1 – dostawa jednorazowa do magazynu służby wychowawczej znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 4-dniowym wyprzedzeniem. - dla Zadania nr 2 – dostawa jednorazowa do magazynu służby uzbrojenia znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 4-dniowym wyprzedzeniem. - dla Zadania nr 3 – dostawa jednorazowa do magazynu służby infrastruktury znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 4-dniowym wyprzedzeniem. - dla Zadania nr 4 – dostawa jednorazowa do JW 3091, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 4-dniowym wyprzedzeniem. 5. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarte są w Formularzach cenowych (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w opisach przedmiotu zamówienia (Załącznikach nr 6a-6d do SIWZ), w których zawarte są żądane parametry jakościowe produktów. 6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do urządzeń wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 7. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w miejscu dostawy, na podstawie protokołu odbioru lub dokumentu WZ, który będzie podstawą wystawienia faktury. 8. Za przyjęcie przedmiotu umowy rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru lub dokumentu WZ i odesłanie go do Wykonawcy. 9. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy. 10. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe nieużywane oraz posiadały oryginalne, nieuszkodzone opakowania, zapobiegające zawilgoceniu oraz uszkodzeniu towaru. 11. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były oznaczone zgodnie z danymi określonymi w Formularzu cenowym (zał. nr 5 do SIWZ). W przypadku braku takiego oznaczenia Wykonawca, przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty. 12. W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy zał. nr 5 do SIWZ) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu atesty potwierdzające zgodność bezpieczeństwa wymaganego przepisami dla danego produktu, jeśli takie posiada. 13. Wymaga się by Wykonawca: - we wszystkich zadaniach wypełnił kolumnę nr 7, zgodnie z opisem z formularza cenowego (w przypadku braku możliwości podania takich danych należy wpisać inne oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment), w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego. Nie wpisanie żądanych informacji w kolumnie nr 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towaru. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje: a) numer umowy, której dotyczy faktura, b) numer Zadania, którego dotyczy faktura, c) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem, 17. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV: 30191400-8 Niszczarki, 30191000-0 Sprzęt biurowy 19. Podczas realizacji umowy ilość i wartość przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu w przypadku, gdy zaoferowany asortyment będzie środkiem trwałym w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) i w cenie jednostkowej przekroczy kwotę 10 000 zł (dot . Zadań 1-3) 20. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówienie publicznych, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 21.Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto: Zadanie nr 2 - 3 000,00 zł Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł w zakresie asortymentu zawartego w formularzu cenowym. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2019r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązany jest do znakowania kodem kreskowym przedmioty objęte zamówieniem, zgodnie z „Decyzją Nr 3/MON Z DNIA 3 stycznia 2014r w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrób dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Z 2014r. poz. 11) – dot. Zadania Nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną