Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) pakietu opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego dla tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM SPECTRA 3T o nr seryjnym 72007 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 8/20

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48618491375, , fax. +48618491562
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618491375, , fax. +48618491562
  REGON: 00028886300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) pakietu opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego dla tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM SPECTRA 3T o nr seryjnym 72007 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 8/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) pakietu opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego dla tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM SPECTRA 3T o nr seryjnym 72007 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), stanowiącym jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną