Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatu USG i kriostatu do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 12/19

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48618491375 , fax. +48618491562
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618491375, fax. +48618491562
  REGON: 00028886300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatu USG i kriostatu do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 12/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatu USG i kriostatu do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część). Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Tytuł projektu: Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej, Umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną