Dostawa wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 następujące części: 1) Część nr 1 – Artykuły biurowe; 2) Część nr 2 – Papier; 3) Część nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących; 4) Część nr 4 – Materiały archiwizacyjne. 2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w ofercie, do wykorzystania następujących kwot brutto, które Zamawiający przeznaczył na realizację poszczególnych części zamówienia: 1. Część nr 1 – 55.000,00 zł; 2. Część nr 2 – 85.000,00 zł; 3. Część nr 3 – 200.000,00 zł; 4. Część nr 4 – 65.000,00 zł. 3. We wszystkich częściach maksymalny termin poszczególnych dostaw, wynosi 3 dni robocze od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną