Dostawę i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), rozumiana jako dostawa i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej – w ramach realizacji projektu „Uczeń z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-01. Szczegóły zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do umowy – Przedmiot umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, na okres min. 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Warunki realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną